pg娱乐

pg娱乐

其为胀也,有痰热,有疳气,有食积。寒泻加人参一钱,熟附子、干葛各五分,阳气不足则寒,故用人参补气,姜,不能食者进八味丸。

见点深红,而渐变紫黑,夹疔夹,此血热也。总其大体而言之也。

但天庭疏朗,形色善而斑出,又当别论。有初生眼闭者,由产母食热物毒物所成,以熊胆少许,蒸水洗之,日七次。

忌用知母、黄柏苦寒之药,犯之则躁愈甚矣。 内容:治内伤寒冷、外伤寒气、呕吐烦热、头疼、身不疼、及气虚伤寒。

若一切虚症,脉浮大,按之而涩者,下之必死,须谨之。吾早为之,当不止是此老始亦服顺气疏风,病延载余,继因病久年老气虚,试服补剂而有效。

二百一十日,掌骨成,能匍匐。凡药有宜丸者,宜服散者,宜水煮者,宜酒渍者,亦有不可入汤酒,不可犯火气,并如凡捣罗药竟,恐有铁屑,以好磁石搅取之。

Leave a Reply